Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole w Karczmiskach

Wczesne wspomaganie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2009r. Nr 23, poz.133), na terenie Przedszkola w Karczmiskach organizowane są zajęcia wczesnego wspomagania.

Celem wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest pobudzanie i stymulowanie ruchowe, poznawcze, emocjonalne i społeczne od chwili wykrycia u dziecka nieprawidłowości rozwojowych do czasu podjęcia nauki w szkole.

Nieprawidłowości rozwoju dziecka mogą dotyczyć sprawności motorycznej, stymulacji polisensorycznej (wielozmysłowej), rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

Przyczynami powstawania nieprawidłowości w rozwoju mogą być m.in.: wcześniactwo, zaburzenia genetyczne, wady wrodzone, uszkodzenia narządów zmysłów (wzrok, słuch), problemy neurologiczne, uszkodzenia lub zaburzenia centralnego układu nerwowego, uszkodzenia lub zaburzenia aparatu ruchowego.

Ważną rolę w prawidłowym oddziaływaniu na rozwój małego dziecka ma jego rodzina, ale również potrzebny jest zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo-rehabilitacyjnych i terapeutyczno-edukacyjnych prowadzonych w ramach zajęć wczesnego wspomagania. Zajęcia tego rodzaju przysługują dzieciom z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydawaną przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną, są to zajęcia bezpłatne i realizowane według wskazówek zawartych w opinii.

Zajęcia wczesnego wspomagania mogą być organizowane na terenie przedszkola, do którego uczęszcza dziecko, w poradni, która wydała orzeczenie lub w innych ośrodkach rehabilitacyjnych przystosowanych do oddziaływań leczniczo – rehabilitacyjnych i terapeutyczno – edukacyjnych. Decyzję o miejscu realizacji wczesnego wspomagania podejmują rodzice lub prawni opiekunowie dziecka wymagającego wsparcia.

W naszym przedszkolu wczesnym wspomaganiem objęte są dzieci z zburzeniami rozwoju mowy. Uczestniczą one w zajęciach logopedycznych i ogólnorozwojowych.

Współpracujemy również z Prywatną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną „Sto pociech”, która korzystając z naszych pomieszczeń organizuje zajęcia wczesnego wspomagania dla dzieci z naszego przedszkola.

   Inga Kobiałka