Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole w Karczmiskach

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna w przedszkolu organizowana jest na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 ze zmianami);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych – (Dz. U. z 2013 r., poz. 957).

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega przede wszystkim na:

 • rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych;
 • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych;
 • rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców.

Udzielana jest ona z inicjatywy:

 • rodziców dziecka;
 • dyrektora;
 • nauczyciela;
 • specjalisty zatrudnionego w przedszkolu;
 • poradni psychologiczno – pedagogicznej;
 • pracownika socjalnego;
 • asystenta rodziny;
 • kuratora sądowego.

W szczególności dzieciom:

 • niepełnosprawnym;
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
 • z zaburzeniami komunikacji językowej;
 • ze specyficznymi trudnościami
 • z chorobami przewlekłymi;
 • z niepowodzeniami edukacyjnymi;
 • z zaniedbań środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny;
 • z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub

zmianą środowiska.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest:

 • w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem;
 • w formie zajęć specjalistycznych;
 • w trakcie zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • w formie porad i konsultacji.

Organizowana i udzielana jest we współpracy:

 • z rodzicami dzieci w formie porad, konsultacji ,szkoleń;
 • z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
 • z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – organizowane są dla dzieci z zaburzeniami, odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 • zajęcia logopedyczne – organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy;
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy;
 • porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia;
 • bieżąca praca nauczyciela z dzieckiem.

Inga Kobiałka